2012

Onderwerpen

 1. [Ontwikkelingen rond Daams’ Molen]
 2. [Hij is los!!!]
 3. [De eerste 40 centimeter omhoog]
 4. [Daams’ Molen “staat op de rails”]
 5. [Pas op: Overstekende molens!]
 6. [Daams’ Molen in de (landelijke) pers en media]
 7. [Nieuwe molenfundering is gereed]
 8. [Nationale Molendag 2012]
 9. [De molen staat weer op zijn plaats]
 10. [Langzaam maar zeker naar +4,90 meter]
 11. [De onderste steen boven]
 12. [Het hoogste punt is bereikt]
 13. [”Dag van de Bouw” rond Daams’ Molen in Vaassen]
 14. [Demontage vijzelconstructie]
 15. [In de steigers]
 16. [Steen voor steen naar de onderste steen]
 17. [Proef draaien]
 18. [Open dag]
 19. [Daams’ Molen 3.0 weer in gebruik]
 20. [Première van de film “Verhoging van Daams’ Molen”]

Ontwikkelingen rond Daams’ Molen

22 februari 2012

Werk gaat van start!

Binnenkort vangen de daadwerkelijke werkzaamheden aan rond Daams’ Molen, dit met het oog op de verhoging. Na langdurige procedures gaat het werk van start: verhoging met 4.90 meter. Maar nog steeds is niet iedereen duidelijk waarom dit noodzakelijk is en daarom nog een keer uitleggen.

De aanleiding

Al vele jaren wordt er gesproken over het verbeteren van het dorpscentrum en dat is in het belang van iedereen. Maar, zoveel hoofden zoveel zinnen, en het is een lastige zaak gebleken om iedereen op één lijn te krijgen.

Iedereen wil wel meewerken maar heeft ook eigen zienswijzen dus ideeën.

Bovendien zijn er allerlei wettelijke bepalingen waaraan iedereen zich moet houden, burger èn overheid.

De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening van kracht en daarom moest eerst een zogenaamde “Structuurvisie” gemaakt worden. Dit is een soort meerjaren beleidsplan waaraan alle latere (deel)bestemmingsplannen worden getoetst om een samenhangend geheel te krijgen.

De totstandkoming van de “Structuurvisie Centrum Vaassen” heeft veel voeten in de aarde gehad maar werd uiteindelijk met een zeer ruime meerderheid door de gemeenteraad goedgekeurd. Ook het (deel)bestemmingsplan “Verhogen Daams’ Molen” kreeg vrijwel unanieme steun van de gemeenteraad.

De eigenaar van de molen (de Stichting Vaassens Molen) heeft na veel bedenkingen, meegewerkt aan de plannen omdat zij inzag dat tegenwerking de ontwikkeling van het Dorpscentrum ernstig zou belemmeren.

Het voorbereidende werk om de molen te verhogen kon beginnen om daarmee ruim baan te maken voor de zo gewenste aanpak van de Dorpsstraat.

Daarop vooruitlopend had het Provinciebestuur overigens al op 10 juli 2009 ruimte gegeven om zonder toetsing aan de Molenverordening in de Dorpsstraat te bouwen tot 10 meter hoog.

Dat de langverwachte nieuwbouw in de Dorpsstraat toch achterwege bleef heeft heel andere oorzaken maar heeft niets met de molen te maken.

Als straks de molen verhoogd is krijgt hij zijn prominente plaats in het dorp terug na langzamerhand ingebouwd te zijn geworden.

De Stichting Vaassens Molen stelt zich positief en coöperatief op en richt zich op de voordelen en nieuwe mogelijkheden van deze operatie. De windvang van de molen is duurzaam gegarandeerd en daarmee zijn voortbestaan als windkorenmolen. Molens die niet meer kunnen draaien verloederen snel en dat is met Daams’ Molen al eerder gebeurd.

De molen krijgt ook meer ruimte zowel boven alsook onder de grond en dat geeft nieuwe mogelijkheden. Het plan is om de molen zes dagen van de week open te stellen. Ook de exploitatiemogelijkheden zijn straks sterk verbeterd. Gedacht wordt aan het vestigen van een gezellige koffie- en theeschenkerij en dat trekt publiek, zowel vanuit Vaassen alsook toeristen en vakantiegangers.

Op de bestaande en nieuwe ‘zolders’ kunnen activiteiten plaatsvinden en exposities gehouden worden.


23 februari 2012

Hoe ver staat het nu met die verhoging?

Het verhogen van een molen is dan weliswaar geen unicum maar elke situatie is verschillend en dat maakt het ondoenlijk om er een standaardmethode op toe te passen.  Ook in de situatie van Daams’ Molen zijn er mogelijkheden en onmogelijkheden.

Op basis van ervaringscijfers zijn kosten van vijzeltechnieken hoger dan de aanpak met kranen, dat was de reden voor de aanvankelijke keuze. Aannemersbedrijf Van Laar heeft echter een dusdanig plan gemaakt dat bij een gelijkblijvende aanneemsom er toch gevijzeld kan worden. Daarmee hoeft de molen dus niet gedemonteerd te worden.  De vijzelmethode wordt thans nader uitgewerkt, berekend en voorbereid. Zo werden al meerdere molens opgevijzeld, recht gezet, verhoogd en zelfs verplaatst.

Wanneer gaat’t nu beginnen?

De stand van zaken is nu dat er medio maart 2012 zichtbaar gestart wordt, mits er geen vertragende weersomstandigheden optreden. Achter de schermen wordt druk gerekend, getekend, overleg gevoerd, afgestemd en worden deelbeslissingen genomen. Er komt veel voor kijken om de operatie gestructureerd te laten verlopen.

Hoe gaat het in z’n werk?

In het geval van Daams’ Molen is er nu sprake van om de molen eerst van een stabilisatieframe te voorzien en vervolgens op te vijzelen tot circa 1 meter hoogte. Daarna wordt de complete molen via een rollenbaan tijdelijk verplaatst naar het pleintje voor ‘De Wieken’. Op zich al een spectaculaire operatie van een aantal dagen,  maar het is slechts het begin.

Omdat de bouwplaats nu vrij is kan er gemakkelijker gewerkt worden om de nieuwe fundering aan te brengen. Deze wordt gevormd door een sterke betonplaat op een diepte van circa drie meter. Op die funderingsplaat worden de ‘prefab’ kelderwanden aangebracht met daar bovenop het kelderdek voor de begane grondvloer.

Het bovengrondse werk

Als het allemaal zover is dan wordt de molen via de rollenbaan weer terug getransporteerd naar zijn oorspronkelijke plaats.

Daarna begint het werk waar het allemaal om begonnen is: verhogen.

Met behulp van computergestuurde hydraulische vijzels wordt de complete molen naar zijn nieuwe hoogte gebracht dat wil zeggen 4,90 meter hoger dan nu.

In de betonfabriek zijn dan intussen de bovengrondse betonsegmenten gemaakt en deze worden onder de molen geplaatst en gefixeerd. De vijzelconstructie kan de molen dan op de betonsegmenten laten ‘zakken’. De metselaars kunnen dan aan het werk om de buitenzijde van de molen verder af te werken.

Natuurlijk zijn er daarna nog andere werkzaamheden maar deze hebben geen invloed op de verhoging van de molen, wel op het toekomstige gebruik er van.

Vaassen zal trots kunnen zijn op de toekomstige versie van Daams’ Molen. Een molen die duurzaam in stand kan blijven en vrij wind kan vangen. Het blijft tenslotte een windgedreven werktuig.

Wanneer is het allemaal klaar?

Na de zomer 2012 zullen de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.

Daarna kunnen de zeilen weer voor de wieken gelegd. Daams’ Molen kan in haar 3e jeugd optimaal draaien vrij van windbelemmerende obstakels.


16 maart 2012

 Voorbereidende werkzaamheden vorderen zichtbaar

Wie bij Daams’ Molen langs loopt ziet duidelijk dat er hard gewerkt wordt door medewerkers van de firma Bresser. Dit is een gespecialiseerd bedrijf dat al vele molens heeft verplaatst, verhoogd of weer rechtgezet.  Aan de buiten- en binnenzijde van de muren zijn stevige stalen U-profielen zichtbaar aangebracht die gaan voorkomen dat er geen vervorming optreedt bij de verplaatsing en het opvijzelen. In de veldmuren zijn openingen aangebracht waar nu zware stalen balken doorheen steken.

Aan de binnenzijde van de molen worden deze balken met elkaar verbonden tot een sterk frame waarmee wordt de molen opgevijzeld. Zoals al eerder is vermeld wordt de molen eerst een klein stukje opgevijzeld en op een aantal “tankrollers” geplaatst. Deze tankrollers (een soort buitenmodel rolschaats) dragen elk 100 ton en om de volledige molen over een rails naar de overkant van de straat te verplaatsen. Het is een spectaculaire operatie die de nodige belangstelling zal opleveren en niet ten onrechte, het is ook geen alledaagse gebeurtenis.

Zover is het nog niet want voordat dit kan plaatsvinden zijn nog de nodige andere werkzaamheden te verrichten.

In samenwerking met de firma Pannekoek GWW uit Vaassen worden in deze periode maatregelen voorbereid om de transportrails stabiel en draagkrachtig aan te leggen.

Zorgvuldig werken is geboden: er moet immers een gewicht van circa 240 ton verplaatst worden.

Een precieze datum voor het verplaatsen kan nog niet worden genoemd maar het gaat zeer binnenkort  plaatsvinden. Mensen die van de verplaatsing getuige willen zijn moeten wel ‘wat geduld’ hebben want de oversteek naar de andere kant van de straat gaat heel behoedzaam het zal wel enkele dagen in beslag gaan nemen.

De Stichting Vaassens Molen heeft met een Vaassense cineast afspraken gemaakt om het gehele proces op beeld vast te leggen, het is dan ook een historische gebeurtenis!


Hij is los!!!

Op woensdag 21 maart om ongeveer 14.50 uur verdrongen vele mensen zich bij Daams’ Molen in Vaassen om getuige te zijn van losvijzelen van de molen.

Enkele weken van voorbereiding maakten het mogelijk om de vijzels op de werkdruk van 700 BAR te brengen. Onder deze druk nam het draagframe de taak van de oude fundering over.

Aanvankelijk nog nauwelijks zichtbaar ontstond een scheiding in het metselwerk precies daar waar dat gepland was. Tergend langzaam, ongeveer 3,3 mm per minuut, werd de opening steeds groter. De specialisten van Vijzelbedrijf Bresser stelden in etappes de steunpunten bij met nieuwe onderstoppingen om zodoende de vijzels hun werk te kunnen laten voortzetten.

Zo rond de klok van 18.00 uur was de scheiding erg goed zichtbaar. En werden hardhouten blokken tussen de ontstane ruimte gebracht als ultieme veiligheid voor de avond en nacht.  Zetting van de stempelpunten werd de volgende ochtend niet waargenomen.

Op donderdag 22 maart is de molen tot 60 centimeter opgebracht om ruimte te maken voor de rollen en rollenbaan.

Naast de molen wordt gewerkt aan de aanleg van de rollenbaan. Die rollenbaan is nodig om de molen naar het pleintje voor gebouw De Wieken te kunnen verplaatsen.

De meeste Vaassenaren zullen even moeten wennen aan de parkeerplaats voor Daams’ Molen, maar één troost: het is tijdelijk en in Vaassen zijn er geen parkeermeters.

 Op dinsdag 27 maart om 11.00 uur zal Wethouder Van Nuijs de molen in beweging zetten voor de oversteek naar de parkeerplaats. Dat zal de symbolische starthandeling vormen voor het project.

Iedereen is welkom om er getuige van te zijn.


De eerste 40 centimeter omhoog

De voorbereidende werkzaamheden voor de verhoging van Daams’ Molen verlopen keurig volgens planning. In de afgelopen dagen zijn allerlei voorzieningen aangebracht om de molen een stuk(je) op te vijzelen.

Dat betekent dat op woensdag 21 maart circa 14.00 uur de vijzels in positie en op druk zullen zijn gebracht. Daarmee wordt de feitelijke start gemaakt met het gecompliceerde proces van de verhoging van de molen waar Vaassen nu al zo lang op wacht.

Zo gaat de molen zich los maken van zijn oude fundering en tijdelijk rusten op hydraulische vijzels. Zodra de molen 40 cm omhoog gebracht is stopt het vijzelproces voorlopig even. De ruimte die daarmee is ontstaan is voldoende om de rollenbaan in positie te brengen en de zogenaamde “tankrollers” op hun plaats te brengen. Tankrollers zijn als het ware zware rolschaatsen die elk 100 ton kunnen torsen.  Dat is wel nodig ook om de complete molen met een berekend gewicht van circa 240.000 kilogram de oversteek naar de andere kant van de Jan Mulderstraat te laten maken.

De verplaatsing van de molen naar de overkant van de straat

Na de tussenstap van 40 centimeter omhoog zal de molen op een zogenaamde rollenbaan geplaatst kunnen worden. De rollenbaan bestaat uit zware stalen balken die het totale gewicht moeten dragen en verdelen.  Het verkeer in dit deel van de Jan Mulderstraat zal hierdoor enige dagen gestremd zijn.  De molen wordt voor enige tijd geparkeerd op het pleintje voor gebouw De Wieken en het bekende beeldje van “de Molenaar” heeft daarvoor al plaats gemaakt.

De oversteek van de molen van ene naar de andere kant van de Jan Mulderstraat zal naar schatting twee dagen in beslag nemen en op 27 maart plaatsvinden.

Op internet te volgen

Naar verwachting zullen veel mensen een kijkje komen nemen bij deze spectaculaire operatie, maar niet iedereen is in de gelegenheid dit te komen aanschouwen, daarvoor is een oplossing gevonden. In samenwerking met Total Electronics aan de overkant van de straat is er een webcam geïnstalleerd die elk uur een “foto” maakt en deze op de website van Daams’ Molen plaatst.  Zie het kopje rechts op de homepage.


Daams’ Molen “staat op de rails”

Daams’ Molen is nu ‘Molino Mobile’

Op dinsdag 27 maart om 11.00 uur zal Wethouder Van Nuijs de molen in beweging zetten voor de oversteek naar de parkeerplaats. Dat zal de sobere symbolische starthandeling vormen voor het project “Verhogen van Daams’ Molen”. Iedereen is welkom om er getuige van te zijn, Vaassen maakt dit maar één keer mee dus …camera niet vergeten!

Vaassen uniek in Nederland

Een belangrijke en zeker spectaculaire tussenstap in het project “verhogen van Daams’ Molen”,is het tijdelijk verplaatsen van de complete stellingmolen. Dit is uniek in Nederland! Vaak zijn het vervallen of te restaureren molens of slechts molenstompen die elders gereconstrueerd worden. Een stellingmolen met wiekenkruis en al verplaatsen is nog niet eerder vertoond in ons land. Berekeningen hebben uitgewezen dat Daams’ Molen, inclusief veiligheidsmarge, een totaalgewicht heeft van 240 ton (240.000 kilogram).

Het zal voor Vaassenaren even wennen zijn om Daams’ Molen tijdelijk op een voor hem vreemde plaats te zien staan, maar het is wel een unieke gebeurtenis die je maar één keer meemaakt.

Geen haastwerk

Behoedzaam en beheerst zal het verrollen van de molen over de rollenbaan plaatsvinden. Met een “snelheid” van circa 3,3 millimeter per minuut, exclusief de controlestops en het verplaatsen van de vijzels, wordt de afstand naar de overzijde overbrugd. Naar verwachting neemt het overbruggen van het traject anderhalve dag in beslag. Door af en toe even komen kijken of de website (www.daamsmolen.nl) raadplegen kan men de voortgang volgen.

Als de molen op zijn ‘parkeerplaats’ is gearriveerd wordt de rollenbaan gedemonteerd en wordt de tijdelijke verkeersstremming opgeheven.

De aannemer gaat de restanten van de oude fundering verwijderen en de bouwplaats uitgraven.

Op een diepte van circa 3.00 meter wordt daarna een nieuwe fundering gemaakt.

Zie ook de fotopagina met actuele beelden.


Pas op: Overstekende molens!

Op dinsdag 27 maart precies 11.00 uur onthulde Wethouder Van Nuijs het unieke verkeersbord dat waarschuwde voor een overstekende molen (zie fotopagina). Veel publiek en mensen van de lokale en landelijke pers verdrongen zich om alles toch maar goed te kunnen volgen en vastleggen. Van Nuijs gaf een ferme klap op de ‘startknop’  waarna er een hels kabaal losbarstte gevolgd door lieve kinderstemmen die zongen: “…zo gaat de molen – de molen – de molen…”. Nauwelijks waarneembaar zette de molen zich in beweging zorgvuldig geobserveerd door de vijzelspecialisten en andere technici, voor en achter de bouwhekken.

Vier mensen van de Cannenburgher Boerendansers deelden molenspeculaasjes uit om het publiek er nog meer bij te betrekken. Het gehele schouwspel was een heel bijzondere gebeurtenis waarvan voor-en tegenstanders van de verhoging met respect van genoten.

’s Middags rond 17.00 uur was de molen halverwege de rollenbaan, de operatie verloopt voorspoedig en de verwachting is dat op 28 maart rond het middaguur de molen op zijn tijdelijke parkeerplaats is gearriveerd.

RTV Gelderland zond om 13.00 uur het volgende item uit: Click de link aan  http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1452471/Molen-Vaassen-behoedzaam-verplaatst.htm


Daams’ Molen in de (landelijke) pers en media

In de loop der jaren is een aantal berichten en reportages verwijderd.
Hieronder staan nog enkele links naar gepubliceerde beelden en videos.

http://monumentje.wordpress.com/2012/03/28/pas-op-overstekende-molen/

http://www.veluweland.nl/plaatsnamen/vaassen/daams_molen_over_rails_naar_de_wieken_24120513.html

De NOS heeft ook opnamen gemaakt, maar of het uitgezonden wordt is de vraag.

Voorts hebben het Nederlands Dagblad, De Telegraaf,  Algemeen Dagblad, Brabants Nieuwsblad en de Stem er aandacht aan besteed en “last but not least”  Radio 794.


Nieuwe molenfundering is gereed.

De constructie de nieuwe fundering en kelderverdieping  voor Daams´ Molen is gereed. Binnenkort gaan van Laar en Bresser de molen weer terug rollen naar ‘zijn oude vertrouwde plekkie’.

Op de foto is te zien dat aan de buitenzijde van de 8 hoek, ‘pilaren’ staan. Deze zijn bedoeld om de vijzelconstructie te ondersteunen

De betonconstructie krijgt nu de tijd om voldoende uit te harden. Dat is wel nodig ook omdat er straks de nodige vijzeldruk op komt te staan die nodig is om de molen naar zijn nieuwe ‘deltahoogte’ te kunnen verheffen.

In de afgelopen dagen is de buitenzijde geheel ingepakt met 10 cm. dik isolatieschuim dat er voor gaat zorgen dat de ondergrondse verdieping niet onnodig koud wordt in de winter. Na de isolatie wordt de grond weer aangevuld en aangetrild zodat er een stabiel geheel ontstaat en de straat rondom de molen niet inklinkt.

 De molen gaat weer oversteken

De geplande data voor het terugrollen van de molen is 7 en 8 mei. Tijdens, en een aantal dagen voor de oversteek is het verkeer in de Jan Mulderstraat gestremd. Zodra de molen weer op zijn oude plaats is aangekomen wordt de stremming ongedaan gemaakt.

Tussen 9 en 10 mei wordt de vijzelconstructie aangebracht en zal de molen vanaf de rails worden overgenomen op de vijzelconstructie.

 Vijzelen naar + 4,90 meter

Op 11 mei zal begonnen worden met het eigenlijke vijzelwerk waar het allemaal om begonnen is. Langzaam en uiterst behoedzaam wordt de molen naar zijn nieuwe hoogte getild. De firma Bresser heeft aangegeven dat dit een uiterst spectaculaire operatie gaat worden. Zij heeft daartoe een  staalconstructie ontworpen en geprefabriceerd gereed staan. Het opvijzelen naar de nieuwe hoogte zal enkel dagen in beslag nemen.

Zodra de molen op de goede hoogte is gebracht worden er 8 betonelementen onder geplaatst die de molen gaan dragen. Dit zal naar het zich laat aanzien op 22 en 23 mei plaatsvinden.

Voordat de molen hierop zal gaan steunen moeten er nog enkele voorzieningen worden aangebracht om het geheel precies passend te maken. Op 30 mei kunnen de vijzels gedemonteerd worden en verwijderd; de firma Bresser is dan gereed.

 Metselwerk

Begin juni wordt er een steiger opgebouwd ten behoeve van de metselaars die de betonelementen een nieuwe ‘jas’ gaan bezorgen. Er is veel tijd gestoken in het zoeken en selecteren van nieuwe metselstenen. Deze zullen zo min mogelijk afsteken bij het oorspronkelijke metselwerk dat alweer zo’n 142 jaar oud is.  Alles verloopt volgens schema om voor de bouwvakvakantie gereed te zijn.


Nationale Molendag 2012 

Zie de site van De Vereniging De Hollandsche Molen

http://www.nationalemolendag.nl/verhaal6.php

Elk jaar is Daams´Molen enthousiast deelnemer aan de Molendag.

Echter, dit jaar moeten we even ´passen´en stilstaan. Dit heeft alles te maken met het lopende project ” Verhogen van Daams´Molen”.  Zie de andere berichten op de site.

Op 2 juni is de molen opengesteld voor het publiek in het kader van “Dag van de bouw”. Maar let wel alleen het nieuwe gedeelte is opengesteld. Het wordt een gezellige dag die in samenwerking met  Aannemersbedrijf van Laar uit Vaassen wordt georganiseerd.

Nadere berichten volgen.

http://nationalemolendag.nl/verhaal6.php


De molen staat weer op zijn plaats

Op maandagochtend 7 mei stond alles startklaar om de molen via de rails terug te rollen naar zijn oude plaats. Waarschijnlijk vanwege de eerder opgedane ervaring ging het terugrollen sneller dan verwacht. Op dinsdag 8 mei 2012 om 11.05 uur  kon worden vastgesteld dat de molen exact op z’n oude vertrouwde positie was teruggekeerd. Direct daarna kon worden begonnen met het demonteren en opruimen van de railconstructie. Donderdag en vrijdag 10 en 11 mei wordt het zandpakket weer opgeschept en afgevoerd zodat de stremming van de Jan Mulderstraat weer achter de rug is.

Op naar + 4,90 meter omhoog

Vrijdag 11 mei werd er ‘proefgevijzeld’ dat wil zeggen dat de molen de eerste 60 cm omhoog gedrukt werd. De start van het echte opvijzelen is gesteld op maandag 14 mei met eenvervolg op  dinsdag 15 mei. Met een gemiddelde snelheid van 30 c. per uur gaat de molen naar zijn nieuwe hoogte.

Acht vijzels rondom en vier vijzels in de molen zullen de 164.000 kilo in stapjes van 10 centimeter per keer omhoog brengen. Na 10 centimeter moeten alle vijzels uitgevuld worden en opnieuw worden ingesteld, tijdrovend maar belangrijk werk dat uiterst behoedzaam en zorgvuldig moet gebeuren.

Het zal een vreemd maar imponerend gezicht zijn: een molen die lijkt te zweven en dat tijdens Vaasaqua…

Als de molen op de goede hoogte is gebracht worden er 8 betonelementen onder geplaatst die de molen gaan dragen. Dit zal wellicht op 22 of 23 mei zover zijn.

Echter voordat de molen hierop gaat rusten moeten er nog enkele voorzieningen worden aangebracht om het geheel precies passend te maken.

Gepland is dat op 30 mei de vijzels hun werk hebben voltooid en worden verwijderd.

Metselen en schilderen

Begin juni wordt er een steiger opgebouwd ten behoeve van de metselaars die de betonelementen een nieuwe ‘jas’ gaan bezorgen. Er is veel tijd gestoken in het zoeken en selecteren van nieuwe metselstenen. Deze moeten zo min mogelijk afsteken bij het oorspronkelijke metselwerk dat alweer zo’n 142 jaar oud is. Helemaal bijpassende stenen zijn nauwelijks te vinden en dat hoeft ook niet. Cultuurhistorici keuren dit ook af, je mag de geschiedenis van een bouwwerk kunnen waarnemen. Kijk maar eens naar kasteel Cannenburch hoeveel bouwsporen daar in de gevels zichtbaar zijn.  Ook schildersbedrijf van Triest in ingepland. Als medio juli Aannemersbedrijf van Laar klaar is staat de molen er weer piekfijn bij en kan er weer vele jaren tegen.

Media aandachten publieke belangstelling

Over aandacht in de media geen klagen. NOS-journaal, Omroep Gelderland, SBS 6 ‘Hart van Nederland’ en WNL ‘Goedemorgen Nederland’ zelfs live, hebben ruime aandacht besteed aan het Vaassense molenproject. Via BVN gingen de beelden van Daams’ Molen de hele wereld over.

Ook de West Deutsche Rundfunk heeft vandaag, 9 mei 2012, een radioreportage gemaakt.

In de gedrukte media is er al veel aandacht aan het unieke project besteed.

Op elk moment van de dag komen belangstellenden kijken en zeker niet alleen Vaassenaren.

Heel Nederland lijkt ons dorp en onze molen te kunnen vinden. Veel mensen uit alle delen van Nederland en ver daarbuiten komen een kijkje nemen.

Gesproken werd met belangstellenden uit Turkije, Canada, Koerdistan, Australië, België en Duitsland.

Ongetwijfeld zullen in het echte toeristenseizoen nog vele mensen komen kijken bij de verhoogde molen. Onbetaalbare positieve Vaassen promotie van de bovenste plank.

De hoeveelheid foto’s die gemaakt zijn, zijn niet meer te tellen, vele mensen leggen de operatie voor zichzelf even vast.

Vandaag was er zelfs een kunstschilderes die haar ezel tegenover de molen opstelde. Marjolein Menke uit Epe vond het allemaal zo boeiend dat zij Daams’ Molen, en alle dynamiek eromheen, op het linnen schilderde! Het unieke schilderij is nog niet klaar maar het komt te koop!

Passen en meten!

In de nieuwe muren van de molen komen vanzelfsprekend ook ramen en wel in overeenstemming met de bestaande stalen ramen. Een ambachtelijke smid, die al vaker historisch smeedwerk heeft gemaakt, heeft de eerste modellen al ingemeten. Voordat de nieuwe ramen naar de verzinkerij gaan moeten ze wel precies passen, maatwerk dus. De nieuwe ramen komen op de plaatsen waar thans de oude gietijzeren ramen zitten. De nieuwe ramen kunnen namelijk naar binnen open draaien zodat ze goed bereikbaar zijn voor onderhoud. Deze komen immers hoog boven de grond en daar kun je straks minder gemakkelijk bij komen. De oude ramen komen in het nieuwe metselwerk. De oude ramen kunnen niet bewegen maar zijn beter bereikbaar omdat ze lager in de gevel zijn geplaatst. Hier is dus voor een praktische oplossing gekozen.


Langzaam maar zeker naar +4,90 meter

Maandag 14 mei rees de molen naar hoger sferen. Op dinsdag zal hij wellicht op de geplande hoogte zijn en anders wordt dat woensdag. Met dit soort zaken moet je even geen haast hebben.

Over publieke belangstelling geen klagen, er staan permanent mensen te kijken  naar deze indrukwekkende operatie. Uit alle delen van het land komen nieuwsgierigen, en terecht, dit maak je niet vaak mee.

En onze kunstschilder? Marjolein Menke is alweer aan een tweede schilderij begonnen.

www.marjoleinmenke.nl


De onderste steen boven

De  mannen van fa. Bresser hebben vandaag de molen weer een stuk hoger gevijzeld. Zo rond de klok van 21.00 uur was de oude onderste steen al op ruim 4.00 meter boven maaiveld gekomen.

Op de foto is duidelijk de onderste laag stenen (uit 1870) te zien die in de komende tijd de bovenste laag gaat vormen. 

van een afstand ziet de molen er thans zo uit:

En voor de technisch geïnteresseerden de volgende plaatjes


Het hoogste punt is bereikt

Vanmiddag 22 mei rond 16.00 uur ging de vlag in top. In de woningbouw betekent dit: Het hoogste bouwpunt is bereikt.  Zo ook bij dit project. Sterker nog er is iets extra opgevijzeld om morgen en overmorgen enige extra (tijdelijke) manouvreerruimte te verkrijgen bij het plaatsen van de betonelementen.

Gebruikelijk is dat bij het bereiken van het hoogste punt “pannenbier”  wordt geschonken. In dit geval werd gekozen voor alcoholvrij bier en frisdranken; er moest nog gewerkt worden.

Toeschouwers die ’toevallig’ langskwamen deelden mee met het ‘pannenbier’.

Woensdagmorgen 23 mei wordt al vroeg begonnen met het aanvoeren van de betonelementen die  bij Fa. Haprecon in Barneveld al geprefabriceerd zijn. Het plaatsen van de betonelementen wordt een nieuwe precisie operatie dat het aanzien de moeite waard is.


”Dag van de Bouw” rond Daams’ Molen in Vaassen 

 Zaterdag 2 juni “Dag van de bouw”.

Bouwbedrijf van Laar heeft het project “Verhogen van Daams’ Molen” aangemeld bij “Bouwend Nederland” als te bezoeken project. De branchevereniging stelt hoge eisen aan dit soort projecten maar heeft dit unieke Vaassense project graag in de selectie opgenomen. Bouwbedrijf van Laar heeft veel gedaan om belangstellenden van zéér dichtbij inzicht te geven “hoe het er voor staat’. Tussen 10.00 en 16.00 uur worden er informatiesessies gegeven, die voor iedereen kosteloos zijn bij te wonen.

De bezoekers dienen zich te melden in gebouw “De Wieken” en worden daar ontvangen met koffie en speciaal gebakken molenkoekjes. In de zalen van De Wieken draaien continue diapresentaties van het bouwproces van de molen en andere bouwzaken. De projectleider van Bouwbedrijf van Laar zal korte uiteenzettingen geven over dit bijzondere project dat grote belangstelling trok van  regionale, nationale- en internationale persmedia.

In groepen zullen de bezoekers naar de overzijde geleid worden om ter plekke op het bouwterrein gewezen te worden op de zichtbare en onzichtbare veranderingen aan de molen. Graag had de organisatie de bezoekers ook in de molen en op de stelling toegelaten maar gelet op de te verwachten grote toeloop acht men het niet veilig hen nu reeds in de molen toe te laten. Echter, van zeer dichtbij kan men in de molen een blik werpen en zien wat voor een indrukwekkende staalconstructie er thans in en rond de molen staat.

Met behulp van grote tekeningen wordt uitleg gegeven over hoe het een en ander gerealiseerd is en welke technische hoogstandjes nodig waren om de molen met 4,90 meter te verhogen. Geen vraag zal onbeantwoord blijven het is ten slotte dè “Dag van de Bouw”.

Mocht het voor kinderen allemaal te veel worden dan is daarmee rekening gehouden; ook voor de kleine bezoekers is er gezorgd dat zij zich niet vervelen.

Tenslotte

Als u nog niet precies weet waar Daams’ Molen en gebouw “De Wieken” te vinden zijn: Molenstraat, hoek Jan Mulderstraat in Vaassen. Maar de wieken van Daams’ Molen zijn sinds kort al van verre zichtbaar als oriëntatiepunt.

Het hele bouwproces is dankzij Total Electronics dagelijks van seconde tot seconde te volgen via internet: www.daamsmolen.nl wel even doorclicken via “live meekijken”. Niemand hoeft ook maar iets te missen!


Demontage vijzelconstructie

Dezer dagen zijn de mensen van Bresser de vijzelconstructie aan het verwijderen. Dat is nu mogelijk omdat het gewicht van de molen inmiddels is overgebracht op de betonelementen. Weliswaar staan er nog tijdelijke vijzels tussen het oude metselwerk  en de nieuwe betonelementen maar daar wordt in de komende dagen nieuw metselwerk aangebracht waarop de molen definitief komt te rusten.

Zo zijn we weer een stap verder in het project.


In de steigers

De “oude”  molen staat inmiddels op zijn nieuwe voetstuk.

De tijd van afwerken en verfraaiing breekt nu aan en daartoe is er een steiger rondom de molen gebouwd waarvan de metselaars en voegers gebruik maken. In de komende dagen zullen voorbijgangers het nieuwe metselwerk vanaf de grond kunnen zien groeien.

Maar voor het zover is zullen eerst de openingen tussen oud en nieuwbouw moeten worden opgevuld en daartoe alleen al zijn er circa 5000 metselstenen nodig. Zodra dit metselwerk voldoende is uitgehard dan kunnen de tijdelijke vijzels er tussenuit.

De steiger rondom de molen biedt de aannemer en de schilders de gelegenheid om hun werk te kunnen doen. Er moeten enkele kozijnen worden geplaatst en geschilderd en dankzij de steiger kunnen zij er goed bij komen.

Aan de binnenzijde van de nieuwe onderbouw wordt er ook hard gewerkt, daar zijn timmerlieden druk doende om de nieuwe zolderbalklagen en vloeren aan te brengen. De trappen zijn al gereed en kunnen ook geplaatst worden. Al met al schiet het werk goed op en ligt het werk keurig op schema.

Kijken via internet Via internet is het werk nog steeds te volgen. Aan de overkant van de molen is bij Total Electronics een webcam geïnstalleerd die elke seconde een beeld van de vorderingen de wereld in stuurt. Iedereen met een
internetaansluiting kan via  de website van de molen de vorderingen volgen. www.daamsmolen.nl wel even doorklikken op “live volgen”.


Steen voor steen naar de onderste steen

Een klein groepje metselaars met veel ervaring en kennis van historisch metselwerk is al weer enige tijd aan het werk om de nieuwe buitenschil van Daams’ Molen op te bouwen. De monumentencommissie stond erop dat één en ander op traditionele wijze werd gerealiseerd, en terecht. Het oude metselwerk is in ‘kruisverband’ aangebracht met waalstenen. Er is veel tijd gestoken in het vinden dan een bijpassende steensoort. Uiteindelijk is gekozen voor een steen van  Wienenberger  uit Thorn. Maatvoering, vorm, kleur en structuur passen het beste bij het bestaande werk.

Opmerkelijk is dat de metselmortel tegenwoordig niet meer wordt uitgekrabd maar dat er met dezelfde mortel meteen na het metselen wordt gevoegd, dit wordt aangeduid met de term ‘doorstrijken’ . Voordeel is hierbij dat de verbinding van metsel- en en voegmortel nat-in-nat plaatsvindt wat een duurzamere verbinding vormt.

Zodra de metselaars boven de 5.00 meter komen en de onderste stenen van het oude metselwerk naderen zal er steeds minder te zien zijn van de scheiding van ‘oud’ en ‘nieuw’ werk. In de komende week komt firma Bresser hun laatste vijzels verwijderen en kunnen ook die sparingen dicht gemetseld worden.

LUCHTFOTO

Hoe het werk vordert is goed zichtbaar voor passanten en bezoekers van deze website, maar er komt iets extra bij: een luchtfoto gemaakt door Erik Peek uit Heerde op 19 juni 2012. Erik Peek’s bedrijf heet ‘Airvideo’ en heeft al vele spectaculaire opnamen gemaakt van diverse lokaties in de regio. (Zie de website: www.airvideo.nl) Wij mochten zijn luchtfoto van Daams’ Molen gebruiken voor deze website.


Proefdraaien

Op woensdag 18 juli 2012 vond geheel volgens planning de vóóroplevering plaats. En er werd ook proefgedraaid. Dat wil niet zeggen dat dan het werk nu gereed is maar Aannemersbedrijf Van Laar kon de bouwhekken weghalen. Na de bouwvakvakantie zullen er nog enkele kleinere zaken worden afgemaakt: de laatste loodjes.

Tijdens de bouwvakvakantie gaat Schildersbedrijf Van Triest gewoon door om de hele molen van een stevige schilderbeurt te geven. Dit is grotendeels het reguliere onderhoudswerk dat al ingepland stond maar nu mooi samenvalt in het project.

Tijdens het proefdraaien werd er meteen op proef gemalen en dat was lang geleden dat het mogelijk was. Hieronder een aantal foto’s dan de eerste activiteiten na de verhoging.


Open dag

Op zaterdag 8 september 2012 tussen 10.00 en 16.00 uur staan de deuren van Daams’ Molen weer helemaal open voor iedereen die de molen wil bekijken. Van onder tot boven, alles mag gezien worden en iedereen is welkom. Op de stelling, nu 11 meter hoog, geniet je van een prachtig uitzicht over de hele omgeving van Vaassen.

Waarom op 8 september? Het is die dag de eerste van de twee ‘Open Monumentendagen’ en dat is een buitengewoon mooi moment om dan de molen weer toegankelijk te hebben.Daams’ Molen 3.0 weer in gebruik

Daams’ Molen is op 7 september 2012 officieel weer in gebruik genomen

“B & W trekken aan de touwtjes”

Wethouder Joop van Nuijs tezamen met ex-gedeputeerde Cultuurhistorie Annelies van der Kolk (thans interim Burgemeester van Harderwijk) verrichtten de handeling door “de vang op te halen”.

Foto: met dank aan Henk Rozendal van Vaassen.nu

Zie voor nog veel meer mooie plaatjes: http://www.vaassen.nu/daamsdraai/

De molen staat nu op is 11.00 meter boven maaiveld en is nu ook in de toekomst verzekerd van optimale windvang. Daarmee is de molen klaar voor zijn 3e levensfase. In 1870 gebouwd, in 1990 gereconstrueerd en in 2012 met 4,90 meter verhoogd. Ook toekomstige generaties kunnen nu van een draai-en maalvaardige molen plezier hebben.

Vanaf heden zullen onze molenaars Dick van de Outenaar en Peter te Riele elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur de molen openstellen voor bezoekers.

Toekomst Het is de bedoeling dat de molen in de toekomst elke dag geopend zal zijn. Daartoe wordt er hard gewerkt om met een partner de begane grond en het terras te laten fungeren als ‘Theeschenkerij’. Maar dan moeten er eerst nog sanitaire voorzieningen gerealiseerd worden en….liefst een rolstoellift. daarvoor is op dit moment geen budget en is de Stichting op zoek naar middelen. Suggesties zijn welkom!

Open Monumentendag=Open Molendag

Op zaterdag 8 september was de molen open voor iedereen die daarvoor belangstelling had; en dat waren en héél veel. Naar schatting 4 tot 500 mensen bezochten de molen om zelf te kunnen zien wat er zoals was veranderd. Ook kinderen (onder begeleiding) waren welkom en kregen een mini-molentje. 200 molentjes waren al in begin van de middag vergeven.

Vereniging Vrienden van Daams’ Molen

De nieuwe bestuursleden van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen waren ook present om het publiek te ontvangen en rond te leiden. Bovendien boden zij mensen een nieuw lidmaatschap aan met aantrekkelijke condities.

Bovendien kreeg ieder nieuw lid een overdruk/bewaarexemplaar van het blad ‘Molenwereld’ met daarin een uitgebreide foto reportage van het verhogingsproject. Er zijn nog enkele bladen beschikbaar…

Zeker 20 mensen gaven zich spontaan op als nieuw lid en velen namen de prachtige nieuwe folder mee met informatie en kunnen later alsnog toetreden.  De molen “leeft” in Vaassen en zo hoort het.


Première van de film “Verhoging van Daams’ Molen”

Vaassenaar Herman Spijker heeft sinds de start van het project “Verhogen van Daams’ Molen vele uren filmmateriaal geschoten, daarvan is een selectie gemaakt met 50 minuten beeld en geluid. De hoogtepunten van het project zijn daarin weergegeven: een historisch document!

Op 1 februari is gaat deze film in première in Dorpscentrum De Wieken te Vaassen. Toegang kost slechts 3,50 inclusief een kop koffie of thee. Iedereen is welkom maar het is verstandig om vooraf even aan te melden bij Herman Spijker : tel. 0578-571430 of per e mail:  haw.spijker@ gmail.com

De DVD is ook tijdens deze avond te koop voor €10,00 per stuk.

Een voorproefje is hier te zien even aanklikken!

Verhogen van Daams’ Molen 2012

Ook via deze site te bestellen à € 10,– per stuk. Aflevering na 1 FEBRUARI

via : contactformulier